Kazuya Tamaru Piano Quintet Recording July 29 , 2011

Composer : Kazuya Tamaru

Piano : Shino Hattori
1st Violin : Ayuko Iwaki
2nd Violin : Yoshihito Sakai
Viola : Shozo Iwanaga
Cello : Eriko Hirakawa

Coordinator : Yusuke Tsuiki
Recording & Sound Engineer : Takamichi Kiyokawa
Recording at Enokizaka Studio

shot and edited by Yasuhito Tsuge

Produced by augment5 Inc.

×

Contact