Director: Tsukaya Suzuki, Soh ideuchi
Producer: Hidetaka Ino
Camera: Hyo Yikin, Masato Indo, Soh Ideuchi, Matthew Wescot, Shigeta Kobayashi
Editor: Tsukaya Suzuki, Soh Ideuchi
Composer: Yoko Komatsu
Colorist: Tsukaya Suzuki
Graphic Designer: Takahiko Watanabe, Naoto Yoshimoto
Translation: Nancy Singleton Hachisu, Maiko Tamura
Production Assistant: Yuma Matsumoto
SP thanks: Restaurant Mari , Shodo-shima shokuhin
Production: augment5 Inc.
Back to Top